Създаденият през месец Юли 2018 г. Технологичен съвет към ССБ е структура, която ще осигури информиране и обмен на знания между различни заинтересовани организации на хората със зрителни увреждани в страната за технически средства, апарати, софтуерни продукти и системи, предназначени за използване от зрително затруднени лица, ще насърчава и подкрепя иновациите, приемането, адаптиране и/или приемане на нови технологични решения за тях.

Визия на Технологическия съвет: Повишаване капацитета на организациите на и за хората с увреждания да работят и бъдат част от процеса на технологичното адаптиране съвременните ИКТ за независим живот и социална интеграция на хората със зрителни увреждания.

Мисия на Технологическия съвет:  Да се ​​създаде среда, която насърчава и подкрепя иновациите, стимулира приемането, адаптирането и/или приемането на технологични решения за независим живот и социална интеграция на хората със зрителни увреждания в рамките на оперативно съвместима рамка, базирана на стандарти (задачи), посочени по-долу.

Основни задачи на Технологическия съвет:

– непрекъснато да следи за появата на специални технически средства, апарати и софтуерни продукти и системи, предназначени за използване от зрително затруднени лица като създаде и поддържа своя информационна банка;

– да установява и подържа трайни контакти със световно известни фирми и организации за производство на специални високо технологични продукти;

– съвместно със всички заинтересовани български организации за слепи, които представляват, или са дистрибутори на чуждестранни специализирани фирми, технологичния съвет разработва общи политики за използване на постиженията на информационната революция в България;

– предлага конкретни оптимални решения за внос на специални средства, прибори, апарати и електронни системи с мултисензорно функциониране, съобразени с нашите национални лингвистични особености;

– съдейства за развитието на онлайн обучението и разработката на електронни учебници;

– проучва българското производство на продукти на универсалния дизайн като предлага възможности за тяхното адаптиране към специфичните нужди на лица с нарушено зрение;

– стимулира възможностите за производство и разпространение на български продукти в областта на специалните технологии за лица с нарушено зрение;

– проучва възможностите за практическо разширяване на нови професионални възможности за хора с увредено зрение, чрез новите технологии;

– насърчава разработката и адаптирането на елементарни средства за самостоятелен и независим живот в обучението, рехабилитацията и свободното време, чрез използване на т. нар. „Ниски технологии“ като измервателни инструменти, прибори за бита и разнообразни игри;

– предлага на регионалните съюзни организации конкретни форми за силно мотивиране на незрящите хора за използване на продукти в областта на съвременните технологии в бита, всекидневието, културния живот и свободното време.

Решения на Технологическия съвет към м. Юли 2018 г.:

– да се проведе среща с г-н Стоян Михов и разговори относно поддръжка и развитие на speechlab;

– да се осъществи на контакт с Microsoft и разговори за развитието и подобряване на българския синтезатор Иван;

– да се осъществи контакт с Nuance Vocalizer voices и водене на преговори относно подобряването на българския синтезатор Daria;

– да се осъществи контакт с фирмата разработчик на Софтуер за конвертирането от зрящо на брайл на музикални ноти.

– да се събере и обобщи информация за недостатъците на речевите синтезатори, поддържащи български език които ползваме в момента.