Цели

 • Участие в национални изяви на потребители на НЦРС, с което да се популяризират постиженията и възможностите им за професионална реализация и социална интеграция и активната им позиция в обществения живот на страната
 • Минимизиране на негативните и неадекватни нагласи към хората с намалена работоспособност
 • Преодоляване на негативното отношение на работодателите, подхождащи с недоверие и пренебрежение към хората с увреждания, като се демонстрират техните реални умения и възможности за пълноценен труд и самостоятелно придобиване на собствени заработени доходи
 • Преодоляване на изолацията и в утвърждаването на хората със зрителни увреждания като активни граждани на обществото.

Конкретни цели:

 • Популяризиране дейността на хората със зрителни увреждания и привличане на бъдещи техни потребители, както и производители на технологично оборудване.
 • Създаване на материални условия и методическа и организационна помощ за включване на предприятия и организации на хора с увреждания в обществени форуми
 • Популяризиране постиженията на потребителите на НЦРС, усвояване на нови подходи в дейността на организацията.

Дейности:

 • Изложба на предмети, изработени от курсисти в НЦРС на самостоятелен щанд в Палата N 6 на Панаирното градче
 • Разпространяване на рекламни материали и информация за дейностите и услугите, предоставяни от НЦРС, както и за актуалните проекти, по които работи организацията
 • Участие в конференция «Кръгли маси по проблемите на хората с увреждания»
 • Обмяна на информация относно въвеждането на нови съвременни технологии, подпомагащи и облекчаващи труда на зрително затруднените лица.