Цели:

Конкретното предназначение на проекта бе насочено към разработването (идейна част) и изработването (материална част) на учебник по Масаж в два различни формата, подпомагащ и осъществяващ професионалното обучение на лицата със зрителни затруднения, извършвано в НЦРС, както и допълващ и опресняващ наличните знания на вече обучените масажисти. Учебникът улеснява както самите тях в процеса на адаптираното им обучение, така и професионалистите, които го извършват, което би довело до повишена образователна, трудова и социална интеграция на лицата със зрителни затруднения

Основната цел на проекта бе насочена към подпомагане повишаването на образователното и квалификационно равнище на хората с увреждания, което създава предпоставки за преодоляване на социалната и трудова изолация, повишаване на обществената им значимост и на личностното им самочувствие.

Дейности:

Дейност 1: Разработване и адаптиране на учебник по Масаж за целите на професионалното обучение по Масаж на лица със зрителни затруднения, осъществявано в НЦРС

Дейност 2: Рецензиране на разработения учебник по Масаж

Дейност 3: Изготвяне на коректура на учебник по масаж

Дейност 4: Брайлово коригиране на учебник по Масаж

Дейност 5: Издаване на учебник по Масаж в брайлов формат в тираж 50 броя, подвързване и оформяне на книжните тела.

Дейност 6: Обработване и подготвяне за печат на уголемен шрифт на Учебника по масаж

Дейност 7: Издаване на Учебник по масаж на уголемен шрифт в тираж 150 броя, подвързване и оформяне на книжните тела.

Резултати:

Чрез осигурените чрез проекта учебници за професионално обучение, консултиране и опресняване на знанията, се постигна реално участие на целевата група в обучителния процес и определена личностна реализация в бъдещето за всеки отделен човек, преминал курса на професионално обучение. Насочеността на проекта не само към лицата със зрителни увреждания, но и към заобикалящата ги среда в лицето на техните преподаватели, създаде по-голяма добавена стойност на съвместната им работа, повиши тяхната мотивация за полагане на повече усилия за намиране на нужната реализация и заемане на  достойно място в живота и обществото.