Цел: Проектът бе насочен към формиране и повишаване на уменията на късно ослепели лица и лица със зрителни затруднения за самостоятелно придвижване до и в района на обществени обекти, посредством разработването на специализирани помагала и обучение за тяхното използване. Дейности:

 • Изготвяне на електронен носител на картите на основни маршрути за зрително затруднените лица
 • Разработване на тактилни карти на следните обекти: транспортен триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара,  района на Националния център за рехабилитация на слепи; Централен район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработване на триизмерни макети на Централния район на град Пловдив и района на ж.п. гара Пловдив
 • Разработване на аудиоописание /вербална карта/ на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработване на аудиоописание на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработване на аудиоописание на Централния район на град Пловдив
 • Закупуване на 30 MP3 плейъри
 • Записване на аудиоописанията върху MP3 плейъри
 • Тестване на трите вида продукти от проекта – тактилна карта, триизмерен макет и аудиоописание с 10 зрително затруднени лица
 • Обучение на обучители за работа с продуктите на проекта – тактилни карти, триизмерни макети и аудиоописания на маршрути
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на тактилните карти на маршрутите
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на триизмерните модели
 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на аудиоописанието на маршрутите

Резултати:

 • Разработени тактилни карти на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработен триизмерен макет на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработени тактилни карти на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработени тактилни карти на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработен триизмерен макет на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Разработено аудиоописание на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара
 • Разработено аудиоописание на района на Националния център за рехабилитация на слепи
 • Разработено аудиоописание на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • Закупени 30 MP3 плейъри, на които ще бъдат записани аудиоописанията на  маршрутите
 • Тествани три вида продукти – тактилни карти, триизмерни макети и аудиоописания с 10 зрително затруднени лица
 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на тактилните карти на маршрутите
 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на триизмерния макет на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив
 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на аудиоописанията на маршрутите
 • Повишаване  качеството на обучението по ориентиране и мобилност чрез внедряване на нови дидактични средства
 • Дългосрочно използване на продуктите от проекта и след неговото приключване от всички следващи курсист в  НЦРС.