Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г.

Приложение 2 Приложение 2а