Част от конференцията
От 27 до 30 септември 2022 г. в хотел „Поп Харитон“, гр. Дряново се проведе Третата национална конференция по ориентиране и мобилност с научен ръководител проф. дпн Владимир Радулов. Организатори на събитието бяха Съюз на слепите в България, „Национален център за рехабилитация на слепи“ – гр. Пловдив и Българската асоциация за зрително затруднени деца – гр. София. Участие във форума взеха представители на:
 • Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от градовете София, Пловдив, Бургас, Сливен, Хасково, Пазарджик, Кърджали, Враца, Монтана, Шумен, Ловеч, Габрово, Търговище и Силистра.
 • Специалните училища за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна и „Луи Брайл“ – София.
 • Центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица със сензорни, физически и множество увреждания от градовете София, Перник, Габрово, Русе, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Кърджали.
 • Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ – София.
 • Фондация „Очи на четири лапи“ – София.
Основната тема на конференцията беше „Нови предизвикателства и практически опит в обучението по ориентиране и мобилност.“   В четирите сесии бяха изнесени следните доклади:
 1. Променяща се околна среда, нови потребности и подходи в обучението по ориентиране и мобилност – проф. дпн Владимир Радулов.
 2. Ориентирането и мобилността от древността до наши дни – проф. дпн Мира Цветкова – Арсова.
 3. Мултидисциплинарен подход в мобилността при зрително затруднени деца и ученици – Татяна Янакиева.
 4. Екстериоризация на двигателните компетенции в пространствено ориентиране и мобилност при деца с нарушено зрение – Цветинка Карамфилова.
 5. Ориентиране и мобилност, готовност за дигитално обучение – Ива Тонева.
 6. Електронни приложения и технологии в мобилността – Недялко Димов.
 7. Как зрително затруднените лица могат да усетят атмосферата на големия град – Галина Петрова.
 8. Достъпност на средата за хора с нарушено зрение на централна ЖП гара и централна автогара София – Силвия Иванова.
 9. Метрото, удобство и предизвикателство за зрително затруднените лица – Гергана Бързакова.
 10. Мобилност в субурбанистична и урбанистична среда – Йордан Младенов.
 11. Особености на обучението по ориентиране и мобилност при зрително затруднени ученици с множество увреждания – Геновева Зашева.
 12. Тест за оценка на базовите умения по ориентиране и мобилност на кандидати за куче водач – Мартина Маринова.
 13. Техники за използване на белия бастун при работа с куче водач – Елица Маврова.
На третият ден от конференцията се проведе практикум с инструктурите по ориентиране и мобилност, ръководен от Стефан Данчев – управител на Център  за рахабилитация и на слепи гр. Пловдив и проф. дпн Мира Цветкова – Арсова. Финал на събитието беше общата дискусия, в която участниците изразиха своите впечатления от конференцията и зададоха въпроси към лекторите. В своите изказвания те дадоха висока оценка за организацията и полезността на третата национална Конференция по ориентиране и мобилност и препоръчаха,  с цел повишаване квалификациата на специалистите работещи в областта на интеграцията на деца и лица със зрителни увреждания да бъдат организирани по-често.