На 8-9 ноември 2021 г. в станция Поп Харитон в гр. Дряново, се проведе поредната среща на Технологичния съвет към ССБ. Присъстваха повечето членове, а останалите се свързаха онлайн. Бяха дискутирани доклада на Съвета за изминалата година, разискваха се помощните средства, предоставени от Фонд Социална закрила и имаше среща с част от екипа на г-н Стоян Михов, който работи по създаването на новия български компютърен синтезатор.

Срещата започна с представяне от г-н Михов на новите възможности, които ще бъдат част от новия синтезатор. Последва обширна дискусия, засягаща както нивото на което е в момента проекта, а също така и добавянето на нови параметри и коригирането на стари грешки. Всеобщото мнение беше, че проектът се развива изключително добре и в определените срокове.

След това се представи докладът на Съвета за помощните средства, предоставени от Фонд Социална закрила. Отбелязани бяха успехите в разпределението на помощните средства през изминалата година и се набелязаха параметрите за разпределението им през следващата година.