От 1 януари 2013 г. НЦРС стартира нов проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – програма „СЪПРИЧАСТНОСТ” с договарящ орган – Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Проектът носи наименованието „Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив”, като част от дейностите ще се извършват и в София.

Всички дейности на Център ВИП са насочени към постигане на целите на програмата, а именно – превенция на социалното изключване на хората в неравностойно положение.

„Център ВИП“ ще предлага изключително разнообразни дейности, които са насочени към активно участие на хората със зрителни увреждания в обществото. Той не обхваща само един или два региона, основната му част е насочена към всички хора със зрителни увреждания, които могат да ползват компютър и интернет – около 2300 зрително затруднени лица в страната. За тях по проекта ще бъде създадена Интернет мрежа за взаимопомощ, споделяне и получаване на съвет от специалист. Хората, сблъскващи се с даден проблем ще получат достъп до изпробван опит, информация, както и отговор на конкретен въпрос.

Основни дейности по проекта са следните:

Изграждане на интернет мрежа за взаимопомощ, информиране и консултиране – он-лайн форум „Попитай специалиста” и провеждане на информационна кампания „Съхрани своето зрение”;

Провеждане на информационна кампания „Детето със зрително увреждане – как да общуваме с него”;

Провеждане на тематични семинари и конференции с участието на специалисти от екипа на д-р Ернст Мулдашев;

Подпомагане на интегрираното обучение на деца със затруднено зрение и сътрудничество с ресурсни центрове и училища;

Подпомагане интеграцията на възрастни лица със зрителни увреждания – сътрудничество с Бюра по труда и работодатели; сътрудничество със социалните служби

Провеждане на обучения, насочени към повишаване на личностния потенциал на хората със зрителни увреждания – трудово посредничество, мотивационни обучения, езикови компетенции, физическа култура; трудова и ритъм терапия; работа със семействата

Проектът е насочен към зрително затруднени лица от цялата страна – представители на различни общности; зрително затруднени лица от Пловдив и София, нуждаещи се от социална интеграция; зрително затруднени лица от Пловдив и София, активно търсещи работа; интегрирани ученици и техните семейства от Пловдив и София.

Проектът „Център ВИП” е ориентиран към постигането на социално включване на хора със зрителни увреждания, както в икономически активна възраст чрез увеличаване възможностите им за успешна реализация на пазара на труда, така и към деца и младежи, обучаващи се в интегрирана среда. Чрез реализацията на проекта ще бъде направена още една сериозна стъпка към намаляването на дискриминацията по признак увреждане на зрително затруднени лица при тяхната интеграция в обществото.