Общи цели: Подобряване качеството на живот на хората със зрителни и други увреждания, живеещи на територията на община Пловдив; Превенция на социалното изключване на хора със зрителни и други увреждания; Намаляване на социалните дистанции към хората със зрителни увреждания. Специфични цели: Разширяване обхвата на социалните услуги, предлагани в НЦРС Повишаване качеството на предлаганите социални услуги в НЦРС Ориентиране на социалните услуги в НЦРС към индивидуалните нужди на потребителите Прилагане на добри практики за социално включване на хора със зрителни увреждания Извършени дейности и постигнати резултати:

 1. Разкриване и оборудване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС – Пловдив

Осигурен и обучен бе екип от специалисти за изпълнение на дейностите по проекта. Анализирани бяха разликите между интернатната форма на обучение и обучението в условията на Дневен център, засегнат бе въпроса за работа със студенти-доброволци и за максималното ползване на техния ресурс. Закупени бяха съвременни технически средства и пособия за кабинетите по зрителна и физикална рехабилитация. За кабинета по ежедневни умения и занимателна терапия бяха закупени игри и материали за осъществяване на дейности в свободното време. За кабинета по трудова конструктивна терапия бяха закупени две грънчарски колела, пещ, екструдер, ролер и материали. Създаден бе Дневен център с необходимото оборудване за предоставяне на комплекс от услуги и осигуряване на включваща и стимулираща инициативността среда.

 1. Подбор на потребители на Дневния център и разработване на индивидуални работни планове

Индивидуални работни планове бяха разработени за всички одобрени потребители на Дневния център. Тази дейност се извърши за всеки курсист на НЦРС от екип за оценка на нуждите, включващ преподаватели, психолог и социален работник. Планът за обучение и рехабилитация беше изготвен на основата на входен тест и беше съобразен с индивидуалните желания на бенефициента. На базата на индивидуалните планове се оформиха групите за работа и се изготвиха месечно разписание на часовете за обучение, рехабилитация и свободно време. По време на работата с всеки бенефициент се провеждаха междинни тестове и/или интервюта, съгласно които индивидуалният работен план биваше коригиран.

 1. Набиране и работа с доброволци за Дневния център

Организирани бяха две посещения в ПУ „Паисий Хилендарски” с цел представяне на дейностите на Дневния център към НЦРС пред студентите от специалностите „Специална педагогика” и „Социална педагогика” на ПУ „Паисий Хилендарски”, на които бяха раздадени информационни брошури.  Бяха подбрани 10 студенти, които да проведат стажовете си в НЦРС, както и да участват в организиране на свободното време на курсистите. Студентите бяха обучени, запознаха се на практика и участваха в социални дейности, което ще бъде една добра подготовка за бъдещата им професионална реализация. НЦРС вече разполага с база данни на доброволци за извършване на конкретни дейности, както и с достатъчен човешки ресурс за извършване на тези дейности.

 1. Предоставяне на комплексни социални услуги за 30 курсисти с увреждания в Дневния център; организация на свободното им  време

Курсистите взеха участие в обучения по изработване на грънчарски изделия, мозайки, отливки,  елементи за декорация – насочени както към слабовиждащи, така и към незрящи курсисти. Целта на дейността бе да се активизира психомоторната дейност на курсистите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди.  Обучението приключи с организиране на изложба на изделията. Беше издаден луксозен албум с мозайки и релефни изображения за обучение на зрително затруднени. Курсистите получиха мотивация за излизане от социалната изолация, за изявяване на индивидуалните си желания и за работа в малки групи. Повечето от тях откриха в арт-терапията своето хоби.

 1. Диагностика на нуждите от зрителна и физическа рехабилитация; Запазване и развиване на неувредените функции; възвръщане доверието в собствените възможности

Извършиха се обучения по зрителна рехабилитация, насочени към упражняване и оптимално използване на слабото зрение. Предоставени бяха и кинезитерапевтични услуги, разделени в две категории:

 1. Пасивна кинезитерапия – Физическа и психомоторна рехабилитация –провеждана от лекар физиотерапевт. За физикална рехабилитация беше назначен и масажист-рехабилитатор.
 2. Активна кинезитерапия – Ползване на спортната зала. За спортната зала бяха закупени допълнителни гимнастически рехабилитационни топки и постелки.
 1. Социално, здравно, юридическо и психологическо консултиране

Два пъти месечно за курсистите се организираха групови и индивидуални консултации със социален работник, психолог и юрист. Разисквани бяха социалните проблеми, създадени от увреждането; скритата дискриминация, човекът с увреждане и обществото.

 1. Обучения

– Обучения по готварство – Обучения по полезни умения – Обучения по ориентиране и мобилност – Брайлово обучение и обучение за работа с аудио книги – обучение за ползване на интернет

 1. Семинари, конференции

– Проведена Кръгла маса по въпросите на социалните услуги, предлагани в Дневните центрове за хора с увреждания:p> – Проведен семинар със студенти-доброволци – Проведена Национална конференция на тема: Арттерапията като форма за социално включване на хора с увреждания

 1. Дейности за информиране и публичност

– Проведени бяха пресконференции и предоставени прес-информации – Издадена бе Брошура на Дневния център – Издадени бяха рекламни материали – Издадени бяха две брошури – „Усвояване на Брайловия код” и „Когато сте с хора без зрение” – Издаден бе луксозен Албум с мозайки и макети – Проведена бе изложба на грънчарски изделия и мозайки, изработени от потребителите на социалните услуги. – Организирана бе Вечеря на тъмно, посетена от представители на  Община Пловдив, медии, бизнесмени, социални партньори.