• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор

Проект OMDER

01.04.2021 от 30.11.2022 е партньор по проект OMDER по програма К2 на Еразмус+  Готовност за дигитализация. Координатор на проекта е Институт Ритмайер, Триест, Италия. Целта на проекта е да се обмени опит между участниците по отношение на обучението на инструктори по Ориентиране и Мобилност; да се сравнят учебните програми и да се проучи възможността за дигитализация на части от тях.

Прочетете още »

Проект VR4VIP

От 01.02.2022 до 31.07.23 НЦРС е партньор по проект vr4vip по програма К2 на Еразмус+  Малки партньорства. Координатор на проекта е BFW Duren, Германия. Целта на проекта е да се събере и обмени информация за съществуващия опит и изследвания в областта на виртуалната реалност и да потърси възможности за нейното приложение в обучението на зрително затруднени лица.

Прочетете още »

Проект EARLY

От 01.10.2020 до 31.12.22 НЦРС е партньор по проект EARLY по програма К2 на Еразмус+  Обмен на добри практики. Координатор на проекта е Институт Монтеклер от Анже, Франция. Целта на проекта е да благоприятства обмена на практики между различни организации в Европа, да се представят методологиите, инструментите и предоставяната подкрепа за вродено слепи деца, или да се признае, че някои практики не са най-добрите за тези деца. Подобен обмен в Европа ще

Прочетете още »

Проект за подпомагане на интегрираните зрително затруднени ученици и студенти

От 1 август 2018 г. НЦРС стартира проект за подпомагане на интегрираните зрително затруднени ученици и зрително затруднени студенти, като се улесни тяхната работа с книги, помагала, учебници и др. учебни материали. Проектът се финансира от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, и е на стойност 19 509,37 лв. По проекта са закупени и функционират 2 преносими четящи устройства Pearl Open Book и два лаптопа. Закупен е и увеличител Topaz PHD за потребителите

Прочетете още »

Стартира проект „Разширяване дейността на Център ВИП”

От 01 май 2018 г. в НЦРС стартира проект „Разширяване дейността на Център ВИП”. Проектът се финансира по процедура „Равни шансове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС. Проектното предложение е насочено към задоволяване на потребностите на зрително затруднените лица от социални контакти и рехабилитация; мотивация за по-добра пригодност за заетост; подкрепи при достъп до заетост; съпричастност на обществото към техните проблеми; единодействие на институциите; предлагане на иновативни

Прочетете още »

ПРОЕКТ „VAPET-VIP“

Основната цел на проекта „Виртуална академия за Професионалисти в образованието и обучението на хора с нарушено зрение“ (VAPET-VIP) е да допринесе за модернизирането на системите за образование и обучение, използвани в организациите, работещи в тази област. Тя се фокусира директно върху професионалните стандарти на организациите, преодоляване на недостига на конкретно обучение в много от страните –участнички и в същото време насърчава обмяната на опит и ноу-хау между различни видове организации, участващи

Прочетете още »

ПРОЕКТ „SENSNET“

Основните SensNet дейности са: Разработване на материали за обучение за професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и/или зрителни увреждания. Ще бъдат създадени програми за обучение по ергономия (осветление и достъпност); достъп до култура и достъп до информация и комуникация; Създаване на онлайн платформа за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и зрителни увреждания. Курсове за обучение на професионалисти. Организация на две мултипликационни събития в Германия и

Прочетете още »

Проект „Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив”

Цели: Обща цел: Увеличаване на възможностите за социално включване на лица със зрителни увреждания и преодоляване на социалната им изолация чрез изграждане и укрепване на нов модел взаимоотношения с общността в рамките на създадения Център ВИП. Специфични цели: Създаване на предпоставки за изграждане на взаимоотношения с и между хората със зрителни увреждания; Създаване на предпоставки за по-активно поведение и реализация на реалния пазар на труда; Създаване на предпоставки за промяна

Прочетете още »

2013 г. Проект „Участие на НЦРС във Втори Европейски панаир на социалните предприятия и кооперации за хора с увреждания в рамките на Европейския форум за социално предприемачество“ – приключил

Цели Участие в национални изяви на потребители на НЦРС, с което да се популяризират постиженията и възможностите им за професионална реализация и социална интеграция и активната им позиция в обществения живот на страната Минимизиране на негативните и неадекватни нагласи към хората с намалена работоспособност Преодоляване на негативното отношение на работодателите, подхождащи с недоверие и пренебрежение към хората с увреждания, като се демонстрират техните реални умения и възможности за пълноценен труд

Прочетете още »

2012 г. Проект „Специализирани учебници за нуждите на професионалното обучение по Масаж на лицата със зрителни затруднения“ – приключил

Цели: Конкретното предназначение на проекта бе насочено към разработването (идейна част) и изработването (материална част) на учебник по Масаж в два различни формата, подпомагащ и осъществяващ професионалното обучение на лицата със зрителни затруднения, извършвано в НЦРС, както и допълващ и опресняващ наличните знания на вече обучените масажисти. Учебникът улеснява както самите тях в процеса на адаптираното им обучение, така и професионалистите, които го извършват, което би довело до повишена образователна,

Прочетете още »

2011 г.: Провеждане на кампания „Нас ни има” – приключил

Цел: Целта на проекта бе да се даде гласност и тържествено да се отбележи 45 годишнината от създаването на Националния център за рехабилитация на слепи чрез представяне пред обществеността на творчеството на зрително затруднени лица в областта на изкуството и занаятите. Дейности: Дейност 1: Подготовка на изложбените експонати Бенефициентите бяха запознати с идеята за организиране на изложението с техни произведения. След това те изработиха и представиха пред организаторите своите произведения

Прочетете още »

Проект: Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС – Пловдив – приключил

Общи цели: Подобряване качеството на живот на хората със зрителни и други увреждания, живеещи на територията на община Пловдив; Превенция на социалното изключване на хора със зрителни и други увреждания; Намаляване на социалните дистанции към хората със зрителни увреждания. Специфични цели: Разширяване обхвата на социалните услуги, предлагани в НЦРС Повишаване качеството на предлаганите социални услуги в НЦРС Ориентиране на социалните услуги в НЦРС към индивидуалните нужди на потребителите Прилагане на

Прочетете още »

2008 г. – Офис секретар и масажист – подходящи професии за зрително затруднени лица – приключил

Цел на проекта: Превенция на социалната изолация на хора със зрителни увреждания, чрез увеличаване на пригодността им за реализация на трудовия пазар посредством професионално обучение в 2 професии Дейности: Дооборудване на компютърен кабинет за обучение на зрително затруднени лица Приемане и обслужване на на курсисти Провеждане на обучението по лицензираната професия “Офис секретар“ Провеждане на обучението по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”. Консултиране на преките бенефициенти относно

Прочетете още »

2007 г. – Разработване на дидактични материали за обучението по ориентиране и мобилност и достъп до обществени обекти на зрително затруднени лица

Цел: Проектът бе насочен към формиране и повишаване на уменията на късно ослепели лица и лица със зрителни затруднения за самостоятелно придвижване до и в района на обществени обекти, посредством разработването на специализирани помагала и обучение за тяхното използване. Дейности: Изготвяне на електронен носител на картите на основни маршрути за зрително затруднените лица Разработване на тактилни карти на следните обекти: транспортен триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара,  района на

Прочетете още »

2006 г. Проект „Социално включване на хора със зрителни увреждания чрез професионално обучение” – приключил

По проекта се извърши основна рехабилитация и професионално обучение на зрително затруднени лица от цялата страна в интернатна, дневна и дистанционна форма; консултиране на работодатели за професионалните възможности на зрително затруднени лица и за комуникирането с тях; осъществи се връзка с бюрата по труда за прилагане на държавната политика за справяне с безработицата. По време на проекта се направи реконструкция на прилежащата към НЦРС сграда и тя се обособи в

Прочетете още »

„Развитие на човешките ресурси“ – програма „СЪПРИЧАСТНОСТ“

От 1 януари 2013 г. НЦРС стартира нов проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – програма „СЪПРИЧАСТНОСТ” с договарящ орган – Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Проектът носи наименованието „Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив”, като част от дейностите ще се извършват и в София. Всички дейности на Център ВИП са насочени към постигане на целите на програмата, а именно –

Прочетете още »