На 29 септември се проведе среща, организирана от Държавна агенция „Електронно управление“, с цел проверки на достъпността на уеб сайтове на административните органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги в България. От страна на НЦРС участие взе Христо Грозев, преподавател по компютърни технологии. На срещата беше обсъдена нуждата сайтовете на държавните органи да бъдат проверени и впоследствие приведени в готовност да посрещнат нуждите на зрително и физически затруднени хора. За целта беше разработен график за проверка на достъпността на тези сайтове до средата на 2021 г. Посочени бяха критериите, инструментите и способите за изпълнение на тези проверки и също така бяха уточнени начините за отчитане на резултатите.

Предвидени бяха и последващи срещи за доуточняване и стартиране на този процес.