Проект DigiTableПрез м. декември 2023 г. и февруари 2024 г. екип от НЦРС, гр. Пловдив извърши пилотно обучение за дигитални обучители на лица със сензорни увреждания в рамките на проект DIG.I.T.ABLE. В рамките на 6 обучителни дни над 30 експерта от дневните рехабилитационни центрове за лица със зрителни увреждания, учители в средни училища и служители на центрове за рехабилитация взеха участие в обучението в специално разработена за проекта онлайн платформа, като получиха практически знания и информация относно принципите за включващо и приобщаващо обучение и образование в дигитална среда на лица със слухови и зрителни увреждания, както и дигитални инструменти за подготовка и провеждане на учебни занятия, за обратна връзка и за игровизация на учебния процес. В рамките на един последен ден обучаемите, разделени по групи, представиха курсов проект – разработен план с методика и практически упражнения на учебен час по меки умения. Участниците оцениха високо предадените им знания и натрупани умения, като ще бъдат сертифицирани като дигитални обучители в края на проекта. Повече информация за него можете да прочетете на https://digit-able.eu/