• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор

Ориентиране и мобилност1 Загубата на зрение, частично или напълно, винаги води до ограничаване самостоятелните придвижвания на индивида в пространството. Това ограничаване нараства правопропорционално на степента на увреждане на зрението, което води до продължителни депресивни състояния и обездвижване, нерядко преминаващи в трайно психо-физическо и социално травмиране на личността. Ето защо процесът за ревалидизацията на хората с нарушено зрение в сферата на мобилността е с цел възстановяване  възможностите им за ориентиране и придвижване в пространството. С нейното решаване се определя и процеса на ресоциализация на личността, т.е. да се определи  мястото и́ в обществото при създалата се ситуация.

Обучението по мобилност си поставя следните конкретни задачи:

1. Изграждане на положителни мотиви за самостоятелно ориентиране и придвижване в пространството.

2. Развитие и практическо използване на компенсиращи анализаторни системи в процеса на пространственото ориентиране и придвижване.

3. Усвояване на съвременни техники за самостоятелно ориентиране и придвижване в малкото и голямото пространство.

4. Придобиване на умения за използване на съвременни технически и електронни средства за ориентиране в пространството.

5. Овладяване на маршрути.

На обучение по мобилност подлежат и зрително затруднени лица, при които е налице необходимост от самостоятелно придвижване, но не могат пълноценно да се ориентират и придвижват посредством остатъчното си зрение с или без помощта на оптични средства.

Ориентиране и мобилност2

При обучението по мобилност се прилага подчертан индивидуален подход, отчитащ практическия опит на курсиста, рехабилитационния му потенциал и преди всичко неговите конкретни, реални проблеми и потребности в сферата на пространственото ориентиране и придвижване.

Мобилни умения се изграждат и в другите рехабилитационни дисциплини и особено в занятията по физическа култура.

Независимо, че обучението е индивидуално програмата включва и т. нар. групова мобилност. Предлагат се теми за групови дискусии и семинари- в тях могат да участват както обучаваните в ориентиране и мобилност, така и тези, които не подлежат на  обучение. Семинарните занятия по групова мобилност се провеждат един час седмично, а часовете за тренировъчните групови занятия се определят от учителя съобразно поставените задачи.