Момент от семинара

На 26 и 27 септември 2022 г. в гр. Дряново Националният център за рехабилитация на слепи и Съюзът на слепите в България организираха и проведоха информационен обучителен семинар, насочен към промените в нормативната база, регламентираща социалните услуги. В обучението взеха участие ръководители и специалисти от Центровете за социална рехабилитация и интеграция в Перник, Габрово, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Кърджали и НЦРС. Лектори на семинара бяха представители на Агенцията за качество на социалните услуги – Надя Джунова – началник на отдел „Южен централен“в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ и Христина Пантева – началник на отдел „Североизточен“ в същата дирекция. Лекторите предоставиха актуална информация относно различни текстове от Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Наредбата за качеството на социалните услуги и други. Отделено беше и достатъчно време за отговор и обсъждане на многобройните възникнали въпроси от страна на аудиторията по отношение практическите аспекти на обсъжданите теми.