• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
  • 032/ 28 11 56 - Директор

Консултиране1. Психологическо консултиране, помощ и подкрепа

Психологическо консултиране, помощ и подкрепа Осъществява се чрез индивидуална работа с клиентите за преодоляване на негативните последици от сензорния и физически дефицит (стрес, самоизолация, срам, гняв, агресия, протекционистично или неглижиращо отношение). Като цяло диагностичният процес в социалната работа е търсене на отговор, каква е индивидуалната характеристика на клиента, какъв е актуалния му проблем, какви ресурси, средства има за справяне с него, по какъв начин трябва да се мотивира за да се справи успешно със ситуацията. Подкрепата включва:

  • Разговори, беседи, тестове.
  • Консултации и тренинги за моделиране на поведението.
  • Обучение за позитивна мотивация за превъзмогване на проблемите, стремеж към доказване, победа над страха от ограниченията и неуспеха.
  • Създаване на реалистична самооценка и очаквания, надмогване на комплексите.
  • Насърчаване на духовното израстване на всеки потребител, на правото да живее, изповядвайки собствените си ценности.
  • Развиване на инициативността и поемането на отговорност.

2. Юридическо консултиране

Насочено е както към зрителнозатруднените лица, така и към техните близки. Има за цел да формира положително отношение у зрителнозатруднените лица и техните близки към гражданското общество. Да информира потребителите за юридически казуси, които ги касаят и за реда и условията за тяхното решаване. Консултирането цели достъп до информация за правата на хората с увреждания, с цел социалната им адаптация. Потребителите се запознават със законодателството, касаещо хората с увреждания.

3. Социално консултиране

Социалната работа се свързва с участието на клиента и взаимодействието му със социалния работник.
Тя представлява: Установяване на трудностите, проблемите в живота на клиента и улесняване на отношението му към тях.  Преценка на състоянието на личните ресурси, потенциали, желания, нагласи, бариери, отговорности и необходимите стъпки за тяхното преодоляване.   Дискутират се въпроси като: социални проблеми, създадени от увреждането, скрита дискриминация, човекът с увреждане и другите. Дейността е от изключителна важност за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания. Тя съдейства за  повишаване мотивацията за преодоляване на социалната изолация, формиране на гражданска култура и активно поведение, усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги, реализиране на регламентирани права, облекчения и преференции. Потребителите получазват знания в сферата на трудовата експертиза, пенсионното осигуряване, социалното подпомагане, необходимите документи за получаване на помощни средства, здравното обслужване,  и др.

4. Здравно консултиране

Дейността включва:

  • Консултиране на потребителите за здравословен начин на живот, съобразен с степента на увреждането.
  • Предоставяне на актуална информация за напълно и частично платените от ЗОК лекарствени средства и клинични пътеки