Фонд Социална закрила (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика уведомява зрително затруднените лица, че все още е налице отпуснат финансов ресурс за закупуване на следните следните помощно-технически средства:

– диктофон/плейър

– електронен видеоувеличител

Средствата се отпускат във връзка с Компонент 2 „Подкрепа за активния и независим начин на живот на  хора с трайни зрителни увреждания“ по откритата процедура за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ.

Лицата, желаещи да получат помощ от ФСЗ,  следва да са в трудоспособна възраст (до 66.6 г.) и/или учащи във висши учебни заведения, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане на зрението над 71 на сто.

Кандидатите за закупуване на диктофон/плейър трябва да отговарят едновременно на следните условия:

– да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 90 на сто;

– работещи/учащи и/или търсещи работа, като естеството на професията им налага системно ползване или обработка на текстова информация.

 

Кандидатите за закупуване на електронен видео увеличител трябва да отговарят на следните условия:

– да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 71 на сто;

– работещи, като естеството на професията им налага системно ползване или обработка на текстова информация.

– важи само за учащите – в случаи, когато лицата са учащи във висши учебни заведения и бъдещата им трудова реализация по специалността изисква системна обработка на текстова информация.

 

Едно лице може да получи еднократна помощ за един вид помощно средство, съобразно следната финансова рамка:

– за закупуване на диктофон/плейър за незрящи – до 600 лв.

– за закупуване на електронен видео увеличител – до 600 лв.

 

Необходимите документи за кандидатстване са:

– Заявление по образец (Приложение 2).

– Експертно решение на ТЕЛК;

– Удостоверение за завършен курс за  компютърно обучение в Национален център за рехабилитация на слепи в гр. Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или фондация „Хоризонти“, в случаите, когато се кандидатства за комплект за текстообработка;

– Проформа фактура и/или оферта за необходимото помощно средство, съдържащи технически параметри/описание, банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства. Когато сумата надвишава размера на отпуснатата от ФСЗ помощ, се изисква доказателство, че лицето е осигурило останалата необходима сума, след което ФСЗ превежда отпуснатата помощ.

– В случай, че лицето е закупило помощното средство, следва да представи фактура с касов бон или фактура с вносна бележка в оригинал и банкова сметка, по която да бъде преведена отпуснатата помощ.

– Удостоверение за настоящ адрес, в случай, че е различен от постоянния адрес.

– Работещите кандидати трябва да представят копие на документ, удостоверяващ, че лицето работи, и длъжностна характеристика.

– Учащите следва да представят удостоверение от ВУЗ, с изписване на специалността.

Лице, получило помощ за закупуване на помощно средство/приспособление/съоръжение за хора с трайни увреждания, не може да получи помощ за същия вид в следващите две години, считано от датата на закупуването му.

На интернет страницата на Фонд „Социална закрила“ е публикувана подробна информация, всички формуляри и документи, необходими за кандидатстването.

Повече информация относно реда и условията за кандидатстване за социална помощ от ФСЗ може да получите и на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2, Фонд „Социална закрила”, тел. 02/8119673.

 

Източник:

Документи за кандидатстване: https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-1