• Адрес: ул. "Ландос" 24, гр. Пловдив
 • 032/ 28 11 56 - Директор

Стефан Данчев – Управител на НЦРС

Стефан ДанчевЗавършва висшето си образование в Национална спортна академия през 1990. През 1996 г. придобива следдипломна квалификация по Педагогика на зрително затруднените в СУ „Климент Охридски” – София. В НЦРС работи от 1984 г. като възпитател. От 1992 г. е учител по Ориентиране и мобилност. Преминава специализации в Хет-Ло-Ерф – Холандия и други европейски институции за обучение и рехабилитация на зрително затруднени. Член е на УС на ССБ. Участва в разработването и управлението на над 10 проекта на НЦРС. От 2001 г. и досега изпълнява длъжността Управител на НЦРС.


Александрина Костова – Програмен мениджър

Александрина КостоваПритежава висше техническо образование. Завършва следдипломни квалификации по Информатика към ПУ „Паисий Хилендарски” през 2001  и  по Педагогика на зрително затруднените в СУ „Климент Охридски” – София през 2002 г.  Притежава лиценз за Тренировка на слабото зрение от Hadley School for the Blind – САЩ. Тя е единственият сертифициран обучител на слабото зрение по метода на Бейтс в България. Член е на “Bates Association of Vision Educators” – Лондон. Специализирала е в отдела по Психофизиологическа корекция на зрението на Клиниката по очна и пластична хирургия на Ернст Мулдашев в Уфа, Русия. В НЦРС работи като учител по Зрителна рехабилитация в НЦРС от 2000 г. От 2003 г. и досега изпълнява и длъжността Програмен мениджър на НЦРС. Разработва проектите и учебните програми и ръководи международната дейност на НЦРС.

Галина Петрова

Галина ПетроваПридобива висше образование  през 1991 г. в ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Българска филология”. През 1996 г завършва следдипломна квалификация ”Педагогика на зрително затруднените” в СУ „ Св. Климент Охридски”

През 2000 г. преминава специализация по рехабилитация на зрително затруднените в Швеция.

В НЦРС работи от 1996 година. В момента преподава „Ориентиране и мобилност” и „Полезни умения”.

Участвала в национални и международни проекти на НЦРС, включващи множество обучения, насочени към специализирана подкрепа на лица със зрителни затруднения.


Стефка Стойчева

Стефка СтойчеваПрез 1982 година завършва висшето си образование със специалност „Българска филология”, през 1984 започва работа в НЦРС като щатен учител, тогава преподава по ”Полезни умения” и „Тифло-технически средства”. От  1991 година чрез различни курсове придобива умения за работа с компютър, като същевременно започва да преподава по компютърна  грамотност.  През 1997 година  завършва следдипломна квалификация, магистърска степен по „Педагогика на зрително Брайлово ограмотяване” и „Компютърна грамотност”. Преминава специализации по рехабилитация на зрително затруднените в Хет-Ло-Ерф – Холандия и Швеция. Завършва курс по Бюротика към Съюза на слепите, финансиран от програмата ФАР и курс за незрящи компютърни специалисти към Microsoft. Освен учител в НЦРС, от 2001 е управител на Християнски център за хора с увреждания „Благодат”. Участва в разработването и изпълнението на проект „Библията достъпна за всеки” както и други проекти свързани с достъпността на информационна и учебна литература за слепи.

Стоян Зайков

През 1976 г. завършва висше образование по Химия и Физика в ПУ „Паисий Хилендарски“. Специализира в областта на Философските дисциплини и от 1977 г. е на академична работа в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има 12 научни публикации по епистемология и методология на научното познание, както редица научно-популярни публикации, критични материали, предговори към монографични издания и други. От 1995 г. до 2015 г. работи в средното образование като учител по Философски предметен цикъл (Психология и логика, Етика и право, Философия, Свят и личност). Завършил е курс професионална квалификация „Инструктори на базови компютърни умения“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е ниво на компетентност и има издадено Удостоверение за обучител на учители по Държавните образователни изисквания, издадено от МОН. Има присъдени държавни награди и отличия за продължителна високопрофесионална дейност в областта на българското образование.


Ива Тонева

IvaTonevaПрез 2011г. завършва висшето си образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” с бакалавърска степен по Психология.

Към момента продължава обучението си в магистърска програма Консултативна психология в ПУ „Паисий Хилендарски”. Работи в НЦРС от април 2012 г. като учител по ориентиране и мобилност и полезни умения.Адриана Здравкова

АдрианаПрез 2005 г. завършва Професионална гимназия, специалност „Кулинар“. През 2012 г. придобива бакалавърска степен по Логопедия в ПУ “Паисий Хилендарски“ -Пловдив. През май месец същата година, участва като доброволец към НЦРС – Пловдив, а също така и в Студентски научен форум с Международно участие на тема: „Новите предизвикателства пред образованието“, с научна статия „Особености на четенето при ученици с хиперактивност и дефицит на внимание (ХАДВ)“.

От април 2012 г. работи към НЦРС – Пловдив като учител-методик по „Ориентиране и мобилност на ЗЗЛ“, „Полезни умения“, „Готварство за ЗЗЛ“.

През 2015 г. придобива магистърска степен по „Педагогика на зрително затруднените лица“ в СУ “Климент Охридски“ – София.

Сертифициран преподавател по:

 • 2019 г. – „Орф Шулверк – иновативен подход за активно възприемане на музиката чрез ритъм, говор и движение“
 • 2020 г. – Валдорф-Щайнер педагогика
 • 2020 г. – Монтесори педагогика

Вероника Кертикова-Тъпчева –  Трудово посредничество и професионално консултиране и обучение

През 2004 г. придобива степен Бакалавър по Международни отношения в УНСС – гр. София. През 2006 г. завършва Магистратура по Международни отношения в УНСС и започва професионалната си кариера, първоначално като преподавател по Английски език. През същата година започва работа към НЦРС и преминава обучение за трудов медиатор на зрително затруднени лица във Фондация Зонехеердт, Нидерландия. През 2007 г. надгражда образованието си като завършва следдипломна квалификация по Педагогика на зрително затруднени лица в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2010 г. завършва професионално обучение в специалност Графичен дизайн към НТС – Инженеринг, гр. Пловдив. През 2017 г. завършва пилотен обучителен курс за Консултанти за подкрепена заетост за хора с увреждания и получава трета степен на професионална квалификация по специалността. През годините участва във всички национални и международни проекти на НЦРС, включващи освен всичко останало, и  множество обучения, насочени към специализирана подкрепа на лицата със зрителни затрудния. Сред тях – обучения за контрол на качеството на формалното и неформално образование на зрително затруднените лица, предотвратяване и борба с насилието над жени с увреждания, работа със Структурните фондове на ЕС, а в последствие и с Оперативните програми на ЕС, работа с Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF) и улесняване използването му от страна на експерти, работещи с лица със зрителни затруднения, обучения за кариерно ориентиране, подкрепа и професионално образование за лица със зрителни затруднения и техни работодатели, и много други.

Христо Грозев

Христо ГрозевПрез 1993 г. завършва Техническия университет – гр. Пловдив, специалност „Електронна техника и микроелектроника“. През годините е работил като графичен и уеб дизайнер в различни студиа и фирми и като дизайнер предпечат – във вестниците „24 часа“, „Акцент“ и други. Преподавател по Информационни технологии за зрително затруднени. Администратор на сайта www.rehcenter.orgМариана Ангелова

Мариана Ангелова

Квалификации:

 • Магистър по психология във  Великотърновския университет „ Св.св. Кирил и Методий“

 • Едногодишна специализация по “Съдебна психология“  в Пловдивски  университет „Паисий Хилендарски“

 • Следдипломна квалификация по „Управление на социални услуги“ – Институт по индустриални отношения и мениджмънт,  град София

 • Бакалавърска степен по „Държавно управление и администрация“  -Институт по икономика и управление, град  Свищов

 • Шестмесечно обучение  към МТСП по „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства“

Дейности:

 • Психологическо консултиране на деца и възрастни;

 • Индивидуално и групово консултиране;

 • Психотренинг;

 • Супервизия.

д-р Радостина Симеонова

През 2000 г. завършва медицина в Медицинския университет гр. Пловдив, а през декември 2005 год. се явява и успешно преминава изпит за специалност по Физикална и рехабилитационна медицина. В рамките на продължителното обучение на лекарите е посетила десетки семинари и колегиуми, а за усъвършенстване на уменията и като специалист е участвала в курсове по лазер безопасност, диагностика и терапия с ниско честотни токове, избрани глави на физикалната терапия и др. Провела е тригодишен курс на обучение по хомеопатия с успешно положен изпит и едномесечен курс по трудова медицина. Участвала е в проекти за приложение на нова апаратура в медицинската практика и по специално апарата INTELECT на фирма АЛНЕД, електростимулатори и козметични апарати на МДМ и др. Член е на редица организации – Български лекарски съюз, Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина, Асоциация на общопрактикуващите лекари в България, Българската медицинска хомеопатична организация. От 2001 год ръководи собствена фирма за първична медицинска помощ и работи като общопрактикуващ лекар. От 2003 год. работи с касата по договор. През 2008 год. успешно защитава дисертационен труд, а на следващата година и магистърска степен по здравен мениджмънт. В момента е управител и на единствения по рода си медицински център специализиран в рехабилитация на деца с редки заболявания и обучение на техните семейства. Работи в НЦРС от 2007 г. като преподавател по Теория и практика на Класическия масаж на курсистите в специалността Козметик.

Марин Пейчев

MarinОсемкратен абсолютен републикански шампион по канадска борба на лява и дясна ръка за хора с увреждания, бронзов медал на Европейско първенство по канадска борба за хора с увреждания, бронзов медал на Републиканско първенство по канадска борба за хора без увреждания, трикратен носител на купата на верига турнири „Воля за победа” – спортните му постижения го провокират и амбицират да се включи през 2008 г. в курс по професионално обучение за масажисти в НЦРС – гр. Пловдив. След успешното му завършване, започва самостоятелна практика като масажист в родния си град Горна Оряховица. През 2010 г. започва работа в Хоспис „Възраждане”, гр. Пловдив като масажист-рехабилитатор. От 2012 г. е назначен в НЦРС за помощник-възпитател, занимаващ се с физическата култура и рехабилитация, и практическото обучение на зрително затруднени лица в професионалните курсове за специалност Масажист, извършващи се в НЦРС.


Петър Иванов Петров – графичен дизайнер за обработка на тактилни карти

През 1992 г. завършва Инженерна физика при ПУ “Паисий Хилендарски” – Пловдив, Специалност “Твърдотелна електроника и оптоелектроника”. През 1993 г. придобива педагогическа правоспособност във ВПИ „Константин Преславски“ – Шумен.

От 1992 г. работи в областта на IT технологиите. Работа с хардуер – асемблиране, ремонт и поддръжка на компютърни системи, инсталация и конфигуриране на компютърна периферия, инсталация и имплементация на LAN. Cофтуер – инсталация, диагностика и работа с операционни системи Windows 98, Windows 2000, Windows 2003 Server, XP, Win 7, Win 10 и др. Инсталация, диагностика на приложен софтуер, MS Office и т.н. Занимава се с графичен дизайн над 25 години. Притежава професионални умения за работа с Adobe InDesign, Adobe Page Maker, QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, MS Office. Разполага с добри комуникативни умения и опит при работа с хора.

Декоратор изложби/музеи и галерии

Гергана Петрова Аргирова
Десислава Каменова Караджова
Кета Желева Петрова

Камериер

Хасмик Варданян

Обучител по арттерапия на зрително затруднени

Георги Валериев Петров
Верка Найденова Гедикова-Тахбуб

Оператор на авторефрактометър

Десислава Стефанова Данчева

Психолог

Петър Славков Стайков

Регионален инструктор по основна рехабилитация

Aнка Иванова Караиванова
Александра Иванова Балканска
Анита Николаева Димитрова
Антония Васкова Гидулска-Събева
Валентин Атанасов Данев
Владимир Иванов Великов
Гергана Найденова Господинова
Дочка Йорданова Стоянова
Дуйгу Билгин Исмаил
Емил Димитров Велев
Иван Великов Стоянов
Йорданка Стефанова Димитрова
Капка Христова Ангелова
Карамфила Стоилова Янкулова
Константин Костадинов Георгиев
Лиляна Стефанова Димитрова
Милена Николова Янкова
Милка Иванова Танкова
Митка Калчева Стоянова
Наталия Димитрова Шатева
Негослав Събев Събев
Николай Филипов Камбуров
Недялко Иванов Димов
Пенка Колева Нейчева
Петя Валентинова Караиванова
Райна Илиева Стоянова
Светослава Василева Василева
Снежана Гаврилова Атанасова
Стойна Желязкова Желева
Тодор Иванов Тодоров
Христина Димитрова Стоилкова
Юлия Митева Монева

Социален асистент

Данаил Данаилов Караджов
Пламен Димитров Маджаров
Шабан Сабриев Якубов

Социален педагог

Димитрина Тодорова Кузманова
Добринка Кирилова Петкова

Счетоводител

Дияна Господинова Калинова

Трудов консултант

Ира Илиева Антонова

Светослав Любенов Николов – трудов посредник

Завършва висшето си образование през 1977 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Българска филология.  До 1990 г. работи като журналист и редактор в младежкия печат, след което участва в създаването на първите специализирани издателства за фантастика у нас. През 1969 г. печели наградата „Златното перо“ на списание „Космос“ за фантастичен разказ, а през 1996 г. с издателство „Аргус“ – наградата „Гравитон“. Автор на три белетристични книги – разкази, новели, роман. През последното десетилетие работи като експерт по редица проекти на Бюро по труда за лица със зрителни увреждания и Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети, свързани с трудовото посредничество и достъпна среда за зрително затруднени хора.