Проекти

Проект „Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив”

Цели: Обща цел: Увеличаване на възможностите за социално включване на лица със зрителни увреждания и преодоляване на социалната им изолация чрез изграждане и укрепване на нов модел взаимоотношения с общността в рамките на създадения Център ВИП.

Специфични цели:

Създаване на предпоставки за изграждане на взаимоотношения с и между хората със зрителни увреждания;

Създаване на предпоставки за по-активно поведение и реализация на реалния пазар на труда;

Създаване на предпоставки за промяна на нагласата на обществото относно възможностите на хората със зрителни увреждания;

Повишаване информираността на обществото за превенция на социално значими заболявания, водещи до загуба на зрение;

Създаване на модели на сътрудничество с институциите с цел интеграция на хората със зрителни увреждания.

Дейности

Дейност 1.1. Изграждане на Интернет мрежа за взаимопомощ, информиране и консултиране – он-лайн Форум „Попитай специалиста”

В изградената по проекта Интернет мрежа за взаимопомощ „Попитай специалиста” участниците ще ползват както опита на други участници, така и ще получават компетентен съвет при решаване на определени проблеми.

Мрежата е насочена към широк кръг участници – както към хора с увреждания, така и към тяхното обкръжение – институции, социални служби, ресурсни служби, бюра по труда, работодатели, специалисти, работещи с хора с увреждания, семейства. Мрежата ще стартира с определен брой тематични групи, за които ще бъдат разработени предварителни теми и ще бъдат поставени като библиотечен ресурс със свободен достъп на всички лица, регистрирани в мрежата. Ако в библиотечния ресурс не може да открие отговор на вълнуващия го въпрос, участникът може да зададе въпрос на експерта, отговарящ за определената тематична група.

Дейност 1.2. Провеждане на информационна кампания „Съхрани своето зрение”

Дейността ще бъде свързана с издаване и разпространяване на брошури за заболяванията, водещи до намаляване и загуба на зрение. Ще бъдат засегнати въпроси, свързани с профилактиката, диагностиката, начина на живот при тези заболявания. Ще бъдат издадени 10 брошури за специфични очни заболявания, които ще бъдат разпространени в социални служби; медицински центрове; специализирани ТЕЛК по очни болести; училища; ресурсни центрове; библиотеки в Пловдив и София, Дневни центрове, а така също ще бъдат раздавани на широката общественост от доброволци по време на информационни събития по проекта.

Дейност 2.1. Подпомагане на интегрираното обучение на деца с нарушено зрение. Информационна кампания „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”.

Дейността ще бъде насочена към създаване на сътрудничество между Център ВИП, ресурсните служби, интегрираните училища и семействата на интегрираните деца.

В интегрираните училища в Пловдив и София ще се проведе информационна кампания под надслов: „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”.

Ще се проведат работни срещи с ресурсни учители и семейства на интегрирани зрително затруднени деца за поставяне на проблеми, свързани с обучението.

Дейност 2.2. Подпомагане интеграцията на възрастни лица със зрителни увреждания

Ще бъдат изградени модели на сътрудничество с бюра по труда и работодатели и със социалните служби в Пловдив и София.

Дейност 3.1. Работа за професионалната реализация на хора със зрителни увреждания

Дейността ще се извършва от трудови посредници и психолози на територията на София и Пловдив, но кандидати за работа от цялата страна ще могат да бъдат консултирани и дистанционно по различни проблеми на пазара на труда.

Дейност 3.2. Обучения, насочени към повишаване на личностния потенциал на потребителите на Център ВИП

 1. Обучения по професионално ориентиране в Пловдив

 2. Обучения по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда. Провеждат се в София и  Пловдив.

 3. Обучения на родители. Провеждат се в София и Пловдив.

 4. Консултации, свързани със самостоятелността на потребителите с увредено зрение -  ориентиране и мобилност;  полезни /всекидневни/ умения;  компютърна грамотност;  зрително подпомагане.  Провеждат се в Пловдив

 5. Физическо обучение и йога терапия в Пловдив

 6. Чуждоезиково обучение по английски език в Пловдив и София.

Дейност 3.3. Трудова терапия и ритъм терапия

В рамките на проекта трудовата терапия ще бъде организирана чрез обучение по грънчарство и изработване на керамични изделия за украса. Ще бъдат организирани 6 групови сесии по ритъм терапия – по 3 в Пловдив и София

Дейност 4.1 – Семинари, конференции, информационни кампании и др.

- Национална  научно-практическа конференция „Социални аспекти на нарушеното зрение”

На нея ще бъдат поканени да изнесат лекции и да проведат обучителна сесия лектори от Катедра „Психофизиологическа корекция на зрението” на  Всерусийския център за очна хирургия  „Аллоплант” с р-л д-р Ернст Мулдашев, където много зрително затруднени българи лекуват своето зрение, а така също  и катедра „Специална педагогика” на СУ „Климент Охридски”.

- Заключителна кръгла маса за отчитане на резултатите с пресконференция и изложба на керамични изделия


2013 г. Проект „Участие на НЦРС във Втори Европейски панаир на социалните предприятия и кооперации за хора с увреждания в рамките на Европейския форум за социално предприемачество“ – приключил

Цели

 • Участие в национални изяви на потребители на НЦРС, с което да се популяризират постиженията и възможностите им за професионална реализация и социална интеграция и активната им позиция в обществения живот на страната
 • Минимизиране на негативните и неадекватни нагласи към хората с намалена работоспособност
 • Преодоляване на негативното отношение на работодателите, подхождащи с недоверие и пренебрежение към хората с увреждания, като се демонстрират техните реални умения и възможности за пълноценен труд и самостоятелно придобиване на собствени заработени доходи
 • Преодоляване на изолацията и в утвърждаването на хората със зрителни увреждания като активни граждани на обществото.

Конкретни цели:

 • Популяризиране дейността на хората със зрителни увреждания и привличане на бъдещи техни потребители, както и производители на технологично оборудване.
 • Създаване на материални условия и методическа и организационна помощ за включване на предприятия и организации на хора с увреждания в обществени форуми
 • Популяризиране постиженията на потребителите на НЦРС, усвояване на нови подходи в дейността на организацията.

Дейности:

 • Изложба на предмети, изработени от курсисти в НЦРС на самостоятелен щанд в Палата N 6 на Панаирното градче
 • Разпространяване на рекламни материали и информация за дейностите и услугите, предоставяни от НЦРС, както и за актуалните проекти, по които работи организацията
 • Участие в конференция «Кръгли маси по проблемите на хората с увреждания»
 • Обмяна на информация относно въвеждането на нови съвременни технологии, подпомагащи и облекчаващи труда на зрително затруднените лица

2012 г. Проект „Специализирани учебници за нуждите на професионалното обучение по Масаж на лицата със зрителни затруднения“  приключил

Цели:

Конкретното предназначение на проекта бе насочено към разработването (идейна част) и изработването (материална част) на учебник по Масаж в два различни формата, подпомагащ и осъществяващ професионалното обучение на лицата със зрителни затруднения, извършвано в НЦРС, както и допълващ и опресняващ наличните знания на вече обучените масажисти. Учебникът улеснява както самите тях в процеса на адаптираното им обучение, така и професионалистите, които го извършват, което би довело до повишена образователна, трудова и социална интеграция на лицата със зрителни затруднения

Основната цел на проекта бе насочена към подпомагане повишаването на образователното и квалификационно равнище на хората с увреждания, което създава предпоставки за преодоляване на социалната и трудова изолация, повишаване на обществената им значимост и на личностното им самочувствие.

Дейности:

Дейност 1: Разработване и адаптиране на учебник по Масаж за целите на професионалното обучение по Масаж на лица със зрителни затруднения, осъществявано в НЦРС

Дейност 2: Рецензиране на разработения учебник по Масаж

Дейност 3: Изготвяне на коректура на учебник по масаж

Дейност 4: Брайлово коригиране на учебник по Масаж

Дейност 5: Издаване на учебник по Масаж в брайлов формат  в тираж 50 броя, подвързване и оформяне на книжните тела.

Дейност 6: Обработване и подготвяне за печат на уголемен шрифт на Учебника по масаж

Дейност 7: Издаване на Учебник по масаж на уголемен шрифт в тираж 150 броя, подвързване и оформяне на книжните тела.

Резултати:

Чрез осигурените чрез проекта учебници за професионално обучение, консултиране и опресняване на знанията, се постигна реално участие на целевата група в обучителния процес и определена личностна реализация в бъдещето за всеки отделен човек, преминал курса на професионално обучение. Насочеността на проекта не само към лицата със зрителни увреждания, но и към заобикалящата ги среда в лицето на техните преподаватели, създаде по-голяма добавена стойност на съвместната им работа, повиши тяхната мотивация за полагане на повече усилия за намиране на нужната реализация и заемане на  достойно място в живота и обществото.


2011 г.: Провеждане на кампания „Нас ни има”, – приключил

Цел: Целта на проекта бе да се даде гласност и тържествено да се отбележи 45 годишнината от създаването на Националния център за рехабилитация на слепи чрез представяне пред обществеността на творчеството на зрително затруднени лица в областта на изкуството и занаятите.

Дейности:

Дейност 1: Подготовка на изложбените експонати

Бенефициентите бяха запознати с идеята за организиране на изложението с техни произведения. След това те изработиха и представиха пред организаторите своите произведения или техни снимки. Комисия, съставена от НЦРС, избра произведения от всички категории – керамика, плетиво, рисунки, аксесоари. Изготви се кратка анотация на всяко произведение.

Дейност 2: Аранжиране и провеждане на изложение в Пловдив

Одобрените произведения се транспортираха в изложбената зала и се подредиха. Изложбата се откри тържествено през 4 месец от началото на проекта и се експонира в продължение на една седмица.

Дейност 3: Подготовка и провеждане на конференция: „Ролята на арт-терапията в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените”

В рамките на тази дейност в течение на 2 месеца се изготвиха 2 доклада за конференцията. Конференцията се проведе по време на изложбата. Поканени бяха представители на местната власт, нестопански организации на и за хора с увреждания, експерти, както и представители на целевата група.

Дейност 5: Тържествено откриване на изложението в София

Изложбата, представена на обществеността от гр. Пловдив, бе преместена в Младежкия театър, в София. Изложбата продължи два дни, след което експонатите бяха транспортирани в сградата на ССБ.

Дейност 6: Видео заснемане и изработване на мултимедиен продукт за събитието.

Нает бе външен изпълнител за заснемане на събитието в София и изработване на мултимедиен продукт.

Резултати:

 • Подготвено и аранжирано изложение в гр. Пловдив
 • Открито и проведено изложение в гр. Пловдив
 • Проведена конференция „Ролята на Арт-терапията в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените” в гр. Пловдив по време на изложението.
 • Организирано изложение в София, в Младежкия театър „Н. Бинев” и тържествено откриване в чест на настъпващите юбилейни тържества.
 • Видео заснемане; изработване на мултимедиен продукт от събитието
 • Установяване на изложбените експонати във фоайето на сградата на ССБ – София

 


Проект: Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС – Пловдив – приключил

Общи цели:

Подобряване качеството на живот на хората със зрителни и други увреждания, живеещи на територията на община Пловдив;

Превенция на социалното изключване на хора със зрителни и други увреждания;

Намаляване на социалните дистанции към хората със зрителни увреждания.

Специфични цели:

Разширяване обхвата на социалните услуги, предлагани в НЦРС

Повишаване качеството на предлаганите социални услуги в НЦРС

Ориентиране на социалните услуги в НЦРС към индивидуалните нужди на потребителите

Прилагане на добри практики за социално включване на хора със зрителни увреждания

Извършени дейности и постигнати резултати:

 1. Разкриване и оборудване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС – Пловдив

Осигурен и обучен бе екип от специалисти за изпълнение на дейностите по проекта. Анализирани бяха разликите между интернатната форма на обучение и обучението в условията на Дневен център, засегнат бе въпроса за работа със студенти-доброволци и за максималното ползване на техния ресурс. Закупени бяха съвременни технически средства и пособия за кабинетите по зрителна и физикална рехабилитация. За кабинета по ежедневни умения и занимателна терапия бяха закупени игри и материали за осъществяване на дейности в свободното време. За кабинета по трудова конструктивна терапия бяха закупени две грънчарски колела, пещ, екструдер, ролер и материали. Създаден бе Дневен център с необходимото оборудване за предоставяне на комплекс от услуги и осигуряване на включваща и стимулираща инициативността среда.

 1. Подбор на потребители на Дневния център и разработване на индивидуални работни планове

Индивидуални работни планове бяха разработени за всички одобрени потребители на Дневния център. Тази дейност се извърши за всеки курсист на НЦРС от екип за оценка на нуждите, включващ преподаватели, психолог и социален работник. Планът за обучение и рехабилитация беше изготвен на основата на входен тест и беше съобразен с индивидуалните желания на бенефициента. На базата на индивидуалните планове се оформиха групите за работа и се изготвиха месечно разписание на часовете за обучение, рехабилитация и свободно време. По време на работата с всеки бенефициент се провеждаха междинни тестове и/или интервюта, съгласно които индивидуалният работен план биваше коригиран.

 1. Набиране и работа с доброволци за Дневния център

Организирани бяха две посещения в ПУ „Паисий Хилендарски” с цел представяне на дейностите на Дневния център към НЦРС пред студентите от специалностите „Специална педагогика” и „Социална педагогика” на ПУ „Паисий Хилендарски”, на които бяха раздадени информационни брошури.  Бяха подбрани 10 студенти, които да проведат стажовете си в НЦРС, както и да участват в организиране на свободното време на курсистите. Студентите бяха обучени, запознаха се на практика и участваха в социални дейности, което ще бъде една добра подготовка за бъдещата им професионална реализация. НЦРС вече разполага с база данни на доброволци за извършване на конкретни дейности, както и с достатъчен човешки ресурс за извършване на тези дейности.

 1. Предоставяне на комплексни социални услуги за 30 курсисти с увреждания в Дневния център; организация на свободното им  време

Курсистите взеха участие в обучения по изработване на грънчарски изделия, мозайки, отливки,  елементи за декорация - насочени както към слабовиждащи, така и към незрящи курсисти. Целта на дейността бе да се активизира психомоторната дейност на курсистите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди.  Обучението приключи с организиране на изложба на изделията. Беше издаден луксозен албум с мозайки и релефни изображения за обучение на зрително затруднени. Курсистите получиха мотивация за излизане от социалната изолация, за изявяване на индивидуалните си желания и за работа в малки групи. Повечето от тях откриха в арт-терапията своето хоби.

 1. Диагностика на нуждите от зрителна и физическа рехабилитация; Запазване и развиване на неувредените функции; възвръщане доверието в собствените възможности

Извършиха се обучения по зрителна рехабилитация, насочени към упражняване и оптимално използване на слабото зрение.

Предоставени бяха и кинезитерапевтични услуги, разделени в две категории:

 1. Пасивна кинезитерапия - Физическа и психомоторна рехабилитация –провеждана от лекар физиотерапевт. За физикална рехабилитация беше назначен и масажист-рехабилитатор.

 2. Активна кинезитерапия - Ползване на спортната зала. За спортната зала бяха закупени допълнителни гимнастически рехабилитационни топки и постелки.

 1. Социално, здравно, юридическо и психологическо консултиране

Два пъти месечно за курсистите се организираха групови и индивидуални консултации със социален работник, психолог и юрист. Разисквани бяха социалните проблеми, създадени от увреждането; скритата дискриминация, човекът с увреждане и обществото.

 1. Обучения

- Обучения по готварство

- Обучения по полезни умения

- Обучения по ориентиране и мобилност

- Брайлово обучение и обучение за работа с аудио книги

- обучение за ползване на интернет

 1. Семинари, конференции

- Проведена Кръгла маса по въпросите на социалните услуги, предлагани в Дневните центрове за хора с увреждания:p>

- Проведен семинар със студенти-доброволци

- Проведена Национална конференция на тема: Арттерапията като форма за социално включване на хора с увреждания

 1. Дейности за информиране и публичност

- Проведени бяха пресконференции и предоставени прес-информации

- Издадена бе Брошура на Дневния център 

- Издадени бяха рекламни материали

- Издадени бяха две брошури – „Усвояване на Брайловия код” и „Когато сте с хора без зрение”

- Издаден бе луксозен Албум с мозайки и макети

- Проведена бе изложба на грънчарски изделия и мозайки, изработени от потребителите на социалните услуги.

- Организирана бе Вечеря на тъмно, посетена от представители на  Община Пловдив, медии, бизнесмени, социални партньори.


2008 г. - Офис секретар и масажист - подходящи професии за зрително затруднени лица - приключил

Цел на проекта: Превенция на социалната изолация на хора със зрителни увреждания, чрез увеличаване на пригодността им за реализация на трудовия пазар посредством професионално обучение в 2 професии

Дейности:

 • Дооборудване на компютърен кабинет за обучение на зрително затруднени лица
 • Приемане и обслужване на на курсисти
 • Провеждане на обучението по лицензираната професия “Офис секретар“
 • Провеждане на обучението по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.
 • Консултиране на преките бенефициенти относно пазара на труда
 • Комуникация с Бюра по труда
 • Провеждане на държавен изпит за придобиване на квалификация по лицензираната професия “Офис секретар”
 • Провеждане на държавен изпит по професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.

Постигнати резултати:

 • Дооборудван беше кабинет за провеждането на заниманията по компютърна грамотност на курсистите от курса по “Офис секретар” с бюра и шкафове

 • 16 зрително затруднени лица от цялата страна с над 70% загубена работоспособност бяха настанени в интерната на НЦРС

 • 8 зрително затруднени лица получиха професионална квалификация или преквалификация по лицензираната професия “Офис секретар”

 • 8 зрително затруднени лица преминаха  професионално обучение в професията „Масажист” като част от лицензираната професия “Козметик”.

 • 16 зрително затруднени лица получиха познания и умения по отношение на комуникациите им с държавни, общински, нестопански и бизнес институции

 • Всички Дирекции «Бюро по труда» по местоживеене на курсистите бяха запознати с провежданото обучение и конкретните постижения и индивидуалните професионални възможности на всеки един курсист

 • 8 зрително затруднени лица получиха Свидетелство за професионално обучение -квалифицирани в професията “Офис секретар”

 • 8 зрително затруднени лица получиха Удостоверение за професионално обучение - квалифицирани в професията “Масажист” 


2007 г. - Разработване на дидактични материали за обучението по ориентиране и мобилност и достъп до обществени обекти на зрително затруднени лица

Цел: Проектът бе насочен към формиране и повишаване на уменията на късно ослепели лица и лица със зрителни затруднения за самостоятелно придвижване до и в района на обществени обекти, посредством разработването на специализирани помагала и обучение за тяхното използване.  

Дейности:

 • Изготвяне на електронен носител на картите на основни маршрути за зрително затруднените лица

 • Разработване на тактилни карти на следните обекти: транспортен триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара,  района на Националния център за рехабилитация на слепи; Централен район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив

 • Разработване на триизмерни макети на Централния район на град Пловдив и района на ж.п. гара Пловдив

 • Разработване на аудиоописание /вербална карта/ на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара

 • Разработване на аудиоописание на района на Националния център за рехабилитация на слепи

 • Разработване на аудиоописание на Централния район на град Пловдив

 • Закупуване на 30 MP3 плейъри

 • Записване на аудиоописанията върху MP3 плейъри

 • Тестване на трите вида продукти от проекта – тактилна карта, триизмерен макет и аудиоописание с 10 зрително затруднени лица

 • Обучение на обучители за работа с продуктите на проекта – тактилни карти, триизмерни макети и аудиоописания на маршрути

 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на тактилните карти на маршрутите

 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на триизмерните модели

 • Обучаване на 30 зрително затруднени лица в ползване на аудиоописанието на маршрутите

Резултати:

 • Разработени тактилни карти на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара

 • Разработен триизмерен макет на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара

 • Разработени тактилни карти на района на Националния център за рехабилитация на слепи

 • Разработени тактилни карти на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив

 • Разработен триизмерен макет на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив

 • Разработено аудиоописание на транспортния триъгълник Автогара Родопи-Автогара Юг – Железопътна гара

 • Разработено аудиоописание на района на Националния център за рехабилитация на слепи

 • Разработено аудиоописание на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив

 • Закупени 30 MP3 плейъри, на които ще бъдат записани аудиоописанията на  маршрутите

 • Тествани три вида продукти – тактилни карти, триизмерни макети и аудиоописания с 10 зрително затруднени лица

 • 30 зрително затруднени лица - обучени в ползване на тактилните карти на маршрутите

 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на триизмерния макет на Централния район на град Пловдив с прилежащата към него сграда на Община Пловдив

 • 30 зрително затруднени лица – обучени в ползване на аудиоописанията на маршрутите

 • Повишаване  качеството на обучението по ориентиране и мобилност чрез внедряване на нови дидактични средства

 • Дългосрочно използване на продуктите от проекта и след неговото приключване от всички следващи курсист в  НЦРС.


2006 г. Проект „Социално включване на хора със зрителни увреждания чрез професионално обучение” - приключил

По проекта се извърши основна рехабилитация и професионално обучение на зрително затруднени лица от цялата страна в интернатна, дневна и дистанционна форма; консултиране на работодатели за професионалните възможности на зрително затруднени лица и за комуникирането с тях; осъществи се връзка с бюрата по труда за прилагане на държавната политика за справяне с безработицата. По време на проекта се направи реконструкция на прилежащата към НЦРС сграда и тя се обособи в Център за професионално обучение на хора с увреждания. Обзаведоха се 9 специализирани кабинета и помощни помещения. Подборът на курсисти се извърши по заявки от териториалните и регионални организации на ССБ. Всеки бенефициент премина през входно ниво за оценка на потребностите и се насочи към екипа за основна рехабилитация. След осъществяване дейностите по основната рехабилитация, консултация с експерт на НЦРС и съгласно своите предпочитания, клиентът бе насочен към професионално обучение по някоя от професиите, предлагани от ЦПО към НЦРС – тапицерство, ръчно художествено плетиво, козметичен масаж, текстообработка и офис секретар. Проведоха се срещи с работодатели за представяне потенциалните възможности на курсистите. Проведе се семинар с инструкторите от дневните рехабилитационни центрове в България на тема: Нови аспекти в професионалното обучение на зрително затруднени лица. Беше публикуван Учебник по тапицерство за слабовиждащи.