Стефан Данчев – Управител на НЦРС

Стефан ДанчевЗавършва висшето си образование в Национална спортна академия през 1990. През 1996 г. придобива следдипломна квалификация по Педагогика на зрително затруднените в СУ „Климент Охридски” – София. В НЦРС работи от 1984 г. като възпитател. От 1992 г. е учител по Ориентиране и мобилност. Преминава специализации в Хет-Ло-Ерф – Холандия и други европейски институции за обучение и рехабилитация на зрително затруднени. Член е на УС на ССБ. Участва в разработването и управлението на над 10 проекта на НЦРС. От 2001 г. и досега изпълнява длъжността Управител на НЦРС.

 

 

 

Александрина Костова – Програмен мениджър

Александрина КостоваПритежава висше техническо образование. Завършва следдипломни квалификации по Информатика към ПУ „Паисий Хилендарски” през 2001  и  по Педагогика на зрително затруднените в СУ „Климент Охридски” – София през 2002 г.  Притежава лиценз за Тренировка на слабото зрение от Hadley School for the Blind - САЩ. Тя е единственият сертифициран обучител на слабото зрение по метода на Бейтс в България. Член е на “Bates Association of Vision Educators” – Лондон. Специализирала е в отдела по Психофизиологическа корекция на зрението на Клиниката по очна и пластична хирургия на Ернст Мулдашев в Уфа, Русия. В НЦРС работи като учител по Зрителна рехабилитация в НЦРС от 2000 г. От 2003 г. и досега изпълнява и длъжността Програмен мениджър на НЦРС. Разработва проектите и учебните програми и ръководи международната дейност на НЦРС.

Галина Петрова

Галина ПетроваПридобива висше образование  през 1991 г. в ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Българска филология”. През 1996 г завършва следдипломна квалификация ”Педагогика на зрително затруднените” в СУ „ Св. Климент Охридски”

През 2000 г. преминава специализация по рехабилитация на зрително затруднените в Швеция.

В НЦРС работи от 1996 година. В момента преподава „Ориентиране и мобилност” и „Полезни умения”.

 

 

 

Стефка Стойчева

Стефка СтойчеваПрез 1982 година завършва висшето си образование със специалност „Българска филология”, през 1984 започва работа в НЦРС като щатен учител, тогава преподава по ”Полезни умения” и „Тифло-технически средства”. От  1991 година чрез различни курсове придобива умения за работа с компютър, като същевременно започва да преподава по компютърна  грамотност.  През 1997 година  завършва следдипломна квалификация, магистърска степен по „Педагогика на зрително Брайлово ограмотяване” и „Компютърна грамотност”. Преминава специализации по рехабилитация на зрително затруднените в Хет-Ло-Ерф – Холандия и Швеция. Завършва курс по Бюротика към Съюза на слепите, финансиран от програмата ФАР и курс за незрящи компютърни специалисти към Microsoft. Освен учител в НЦРС, от 2001 е управител на Християнски център за хора с увреждания „Благодат”. Участва в разработването и изпълнението на проект „Библията достъпна за всеки” както и други проекти свързани с достъпността на информационна и учебна литература за слепи.

Стоян Зайков

През 1976 г. завършва висше образование по Химия и Физика в ПУ „Паисий Хилендарски“. Специализира в областта на Философските дисциплини и от 1977 г. е на академична работа в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има 12 научни публикации по епистемиология и методология на научното познание, както редица научно-популярни публикации, критични материали, предговори към монографични издания и други. От 1995 г. до 2015 г. работи в средното образование като учител по Философски предметен цикъл (Психология и логика, Етика и право, Философия, Свят и личност). Завършил е курс професионална квалификация „Инструктори на базови компютърни умения“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е ниво на компетентност и има издадено Удостоверение за обучител на учители по Държавните образователни изисквания, издадено от МОН. Има присъдени държавни награди и отличия за продължителна високопрофесионална дейност в областта на българското образование."

Ива Тонева

IvaTonevaПрез 2011г. завършва висшето си образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” с бакалавърска степен по Психология.

Към момента продължава обучението си в магистърска програма Консултативна психология в ПУ „Паисий Хилендарски”. Работи в НЦРС от април 2012 г. като учител по ориентиране и мобилност и полезни умения.

 

 

 

Адриана Здравкова

AdrianaПрез 2005 г. завършва Професионална гимназия, специалност „Кулинар“.

През 2012 г. придобива бакалавърска степен по Логопедия в ПУ “Паисий Хилендарски“ -Пловдив. През май месец същата година, участва като доброволец към НЦРС - Пловдив, а също така и в Студентски научен форум с Международно участие на тема: "Новите предизвикателства пред образованието", с научна статия "Особености на четенето при ученици с хиперактивност и дефицит на внимание (ХАДВ)".

От април 2012 г. работи към НЦРС - Пловдив като учител-методик по „Ориентиране и мобилност на ЗЗЛ“, „Полезни умения“, „Готварство за ЗЗЛ“.

През 2015 г. придобива магистърска степен по „Педагогика на зрително затруднените лица“ в СУ “Климент Охридски“ - София.

Сертифициран преподавател по:

 • 2019 г. – „Орф Шулверк – иновативен подход за активно възприемане на музиката чрез ритъм, говор и движение“
 • 2020 г. – Валдорф-Щайнер педагогика
 • 2020 г. – Монтесори педагогика

  

Вероника Кертикова-Тъпчева -  Трудово посредничество и професионално консултиране и обучение

През 2004 г. придобива степен Бакалавър по Международни отношения в УНСС – гр. София. През 2006 г. завършва Магистратура по Международни отношения в УНСС и започва професионалната си кариера, първоначално като преподавател по Английски език. През същата година започва работа към НЦРС и преминава обучение за трудов медиатор на зрително затруднени лица във Фондация Зонехеердт, Нидерландия. През 2007 г. надгражда образованието си като завършва следдипломна квалификация по Педагогика на зрително затруднени лица в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2010 г. завършва професионално обучение в специалност Графичен дизайн към НТС – Инженеринг, гр. Пловдив. През 2017 г. завършва пилотен обучителен курс за Консултанти за подкрепена заетост за хора с увреждания и получава трета степен на професионална квалификация по специалността. През годините участва във всички национални и международни проекти на НЦРС, включващи освен всичко останало, и  множество обучения, насочени към специализирана подкрепа на лицата със зрителни затрудния. Сред тях - обучения за контрол на качеството на формалното и неформално образование на зрително затруднените лица, предотвратяване и борба с насилието над жени с увреждания, работа със Структурните фондове на ЕС, а в последствие и с Оперативните програми на ЕС, работа с Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF) и улесняване използването му от страна на експерти, работещи с лица със зрителни затруднения, обучения за кариерно ориентиране, подкрепа и професионално образование за лица със зрителни затруднения и техни работодатели, и много други.

Христо Грозев

Христо ГрозевПрез 1993 г. завършва Техническия университет - гр. Пловдив, специалност "Електронна техника и микроелектроника". През годините е работил като графичен и уеб дизайнер в различни студиа и фирми и като дизайнер предпечат - във вестниците "24 часа", "Акцент" и други. Преподавател по Информационни технологии за зрително затруднени. Администратор на сайта www.rehcenter.org

 

 

 

 

Мариана Ангелова

Мариана Ангелова

Квалификации:

 • Магистър по психология във  Великотърновския университет „ Св.св. Кирил и Методий“

 • Едногодишна специализация по “Съдебна психология“  в Пловдивски  университет „Паисий Хилендарски“

 • Следдипломна квалификация по „Управление на социални услуги“ - Институт по индустриални отношения и мениджмънт,  град София

 • Бакалавърска степен по „Държавно управление и администрация“  -Институт по икономика и управление, град  Свищов

 • Шестмесечно обучение  към МТСП по „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства“

Дейности:

 • Психологическо консултиране на деца и възрастни;

 • Индивидуално и групово консултиране;

 • Психотренинг;

 • Супервизия.

д-р Радостина Симеонова

През 2000 г. завършва медицина в Медицинския университет гр. Пловдив, а през декември 2005 год. се явява и успешно преминава изпит за специалност по Физикална и рехабилитационна медицина. В рамките на продължителното обучение на лекарите е посетила десетки семинари и колегиуми, а за усъвършенстване на уменията и като специалист е участвала в курсове по лазер безопасност, диагностика и терапия с ниско честотни токове, избрани глави на физикалната терапия и др. Провела е тригодишен курс на обучение по хомеопатия с успешно положен изпит и едномесечен курс по трудова медицина. Участвала е в проекти за приложение на нова апаратура в медицинската практика и по специално апарата INTELECT на фирма АЛНЕД, електростимулатори и козметични апарати на МДМ и др. Член е на редица организации - Български лекарски съюз, Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина, Асоциация на общопрактикуващите лекари в България, Българската медицинска хомеопатична организация. От 2001 год ръководи собствена фирма за първична медицинска помощ и работи като общопрактикуващ лекар. От 2003 год. работи с касата по договор. През 2008 год. успешно защитава дисертационен труд, а на следващата година и магистърска степен по здравен мениджмънт. В момента е управител и на единствения по рода си медицински център специализиран в рехабилитация на деца с редки заболявания и обучение на техните семейства. Работи в НЦРС от 2007 г. като преподавател по Теория и практика на Класическия масаж на курсистите в специалността Козметик.

Марин Пейчев

MarinОсемкратен абсолютен републикански шампион по канадска борба на лява и дясна ръка за хора с увреждания, бронзов медал на Европейско първенство по канадска борба за хора с увреждания, бронзов медал на Републиканско първенство по канадска борба за хора без увреждания, трикратен носител на купата на верига турнири „Воля за победа” – спортните му постижения го провокират и амбицират да се включи през 2008 г. в курс по професионално обучение за масажисти в НЦРС – гр. Пловдив. След успешното му завършване, започва самостоятелна практика като масажист в родния си град Горна Оряховица. През 2010 г. започва работа в Хоспис „Възраждане”, гр. Пловдив като масажист-рехабилитатор. От 2012 г. е назначен в НЦРС за помощник-възпитател, занимаващ се с физическата култура и рехабилитация, и практическото обучение на зрително затруднени лица в професионалните курсове за специалност Масажист, извършващи се в НЦРС.